Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/e/3/1/mmj.be/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 464 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/1/mmj.be/httpd.www/templates/as002050/includes/includes.php on line 83 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/e/3/1/mmj.be/httpd.www/templates/as002050/includes/includes.php on line 83 Medisch Materiaal Jim - Condities

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Alle facturen dienen binnen 30 dagen betaald te worden, tenzij op de factuur een andere vervaldag aangegeven werd. Bij laattijdige 'betaling' zijn van rechtswege en zonder verdere aanmaning verwijlintresten verschuldigd gelijk aan 10% vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van betaling. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag en met een minimum van € 62.5 en dit wegens boekhoudkundige en administratieve onkosten ten gevolge van de laattijdige betaling.

2. Alle betwistingen in verband met de facturen of de leveringen of werkzaamheden waarop ze betrekking hebben, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van M.M.J. bvba

3. Nazicht van de materialen en diensten op het gebied van hoeveelheid, kwaliteit, uitzicht, gedane behandeling dient bij aflevering/uitvoering te gebeuren Indien de koper of opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn controlerecht, kan hij hieromtrent nadien geen klachten meer overmaken.

4. Elke betwisting in verband met deze factuur dient kenbaar gemaakt te worden bij aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na de factuurdatum. Na die datum doet de koper of opdrachtgever formeel afstand van ieder protest.

5. De leveringsdatum op de bestelbon is slechts een indicatie van de wens van de koper of opdrachtgever en maakt geen deel uit van de overeenkomst tussen partijen

6. M.M.J. bvba is gehouden de zijn verstrekte opdrachten naar het vermogen en binnen een redelijke tijd te verrichten en aanvaardt alle aansprakelijkheid voor verlies en elke normaal uitvoerbare vakkundige behandeling.

EIGENDOMSBEHOUD

7. Alle goederen en diensten blijven eigendom van de verkoper, tot volledige betaling van de factuur.

STABILITEIT

8. M.M.J. bvba behoudt zich het recht om eenzijdig de overeenkomst te herzien of (al dan niet tijdelijk) te verbreken, wanneer de klant de stabiliteit van de systemen van de verkoper, in gevaar brengt.